Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Uotilan louhoksesta

30.04.2014

http://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/293051-hallinto-oikeus-hylkasi-valituksen-uotilan-louhoksesta

Nurmijärven Uutiset 30.4.2014:

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt NCC Roads Oy:n tekemän Uotilan louhosta koskevan valituksen. NCC Roads valitti hallinto-oikeuteen kunnan ympäristölautakunnan joulukuussa 2012 tekemästä päätöksestä olla myöntämättä yritykselle maa-ainesten ottolupaa Uotilassa sijaitsevalle Rajakorven tilalle.

Hakemuksen mukaan kiviainesta olisi otettu 15 vuoden ajan noin 8,6 hehtaarin suuruiselta alueelta. Arvioitu otettavan kiviaineksen määrä oli 850 000 kuutiometriä.

Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. NCC Roads ei ole vielä tehnyt ratkaisua mahdollisesta jatkovalituksesta.

– Perehdymme asiaan ja teemme ratkaisun sen mukaan. Sen tarkempaa en pysty nyt sanomaan, NCC Roadsin kehityspäällikkö Taina Piiroinen toteaa.

Ympäristölautakunta hylkäsi myös kohteen ympäristölupahakemuksen. Se koski kallion louhintaa, louheen murskausta, kiviainesten varastointia ja pintamaiden vastaanottoa Uotilassa. NCC Roads valitti päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

– Vaasan hallinto-oikeudesta ei ole kuulunut vielä mitään, Taina Piiroinen kertoo.

Helsingin hallinto-oikeus perusteli maa-ainesten ottoluvan epäämistä sillä, että alueen ympärillä sijaitsee asuinrakennuksia ja loma-asutusta lähimmillään noin 200 metrin etäisyydellä. 300 metrin päässä on kahdeksan asuin- ja lomakäytössä olevaa rakennusta.

– Asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi lupahakemuksen käsittelyssä olisi tullut poiketa kallion ottamisalueella vakiintuneen käytännön mukaisesti edellytetystä vähintään 300 metrin suojaetäisyydestä asuttuun rakennukseen, oikeus toteaa.

Oikeuden mukaan melumallinnuksiin liittyy epävarmuutta. Se huomauttaa, että arvioidun melun lisäksi naapurustolle aiheuttavat haittaa myös meluselvityksen ulkopuolelle jääneet räjäytystyöt sekä pöly ja tärinä.

– Maa-ainesten ottamista ei ottamisalueen sijainti, ottamisen laajuus ja pitkäkestoisuus sekä esitetyt suojaustoimenpiteet huomioon ottaen ole mahdollista järjestää siten, ettei toiminnasta aiheutuisi läheiselle asutukselle mahdolliset lupamääräyksetkään huomioon ottaen maa-aineslaissa tarkoitettua vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

– Siltä osin kuin valituksessa on todettu, ettei ympäristölautakunta ole voinut hylätä lupahakemusta mainitsemallaan tieyhteyden puuttumista koskevalla perusteella, hallinto-oikeus toteaa, että päätöksen perusteluissa on tältä osin ollut kyse meluselvityksen riittävyydestä. Lupahakemusta ei ole hylätty tieyhteyden puuttumisen vuoksi, vaan meluselvitystä on pidetty puutteellisena siltä osin, että siinä tehty meluarvio on perustunut tieyhteyteen, jota ei ole vielä ollut olemassa, Helsingin hallinto-oikeus toteaa.

-Kari Virtanen-

16.11.2014Äänikuningatar ei politikoi/Nurmijärven Uutiset 16.11.2014
11.11.2014Persoonallinen some-kampanja tuotti tulosta/Kotimaa24
11.08.2014Valokuvaus on Pia Jaakkolalle hetkien ikuistamista/Nurmijärven uutiset 11.8.2014
30.04.2014Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Uotilan louhoksesta
23.11.2013Nalle ja kettu muistuttivat lasten oikeuksista
25.04.2013Vuoden nurmijärveläiseksi äänestetty Rengas-Ukko on pyörällä päästään
18.03.2013Vuoden nurmijärveläisen äänestys käynnistyi vilkkaana
18.03.2013Rengas-ukko ehdolla Vuoden Nurmijärveläinen-äänestyksessä
31.01.2013Toistakymmentä kylää innostui kyläsuunnitelmien tekoon
31.01.2013NCC haluaa edelleen maa-aineksia Uotilasta

Siirry arkistoon »